Gemeentelijke overheid

De gemeentelijke overheid is een specifieke sector. In tegenstelling tot het bedrijfsleven heeft een gemeente primair geen winstoogmerk. Het is een kostengestuurde onderneming. De begroting is het belangrijkste sturingsinstrument.
De eigen regelgeving maakt een gemeente zo specifiek. Dit wordt ook wel de eigenheid van de overheid genoemd. Rechtmatigheid speelt een belangrijke rol. De verschillen in lokale regelgeving maakt elke gemeente weer uniek.

SOLTO – Financial Services heeft een ruime ervaring op het brede gebied van de gemeentelijke bedrijfsvoering en overheidsfinanciën.

SOLTO Dienstverlening gemeentelijke overheid
- Planning & Control (begroting, jaarrekening, management- en bestuursrapportages)
- Rechtmatigheid
- Het schrijven en implementeren van interne regelgeving, bijvoorbeeld
Inkoop en aanbestedingenbeleid;
Budgethoudersregeling;
Nota reserves en voorzieningen;
Tijdschrijven;
Nota kredieten.
- BTW compensatiefonds (BCF)
- Procesbeschrijvingen per taakveld of per financiële stroom.
- Beschrijving administratieve organisatie en interne controles.
 
   
 

Draagvlak
Een overheidsorganisatie heeft een gedifferentieerder takenpakket dan meestal in het bedrijfsleven het geval is. De inhoud van de diverse taakvelden maakt, dat het hoofd administratie en/of controller verder van de taakvelden afstaan. Toch moeten de diverse producten van de planning control cyclus samengesteld moeten worden. Omdat de kennis vooral bij de vakambtenaren ligt, is een goed contact met hen belangrijk. Voor de vakambtenaar is de planning en control cyclus vaak een neventaak. Dit kan leiden tot tegenstellingen.

De belangrijkste oplossing hierin is het creëren van draagvlak onder het personeel. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het management van een gemeente. Dit draagvlak is het kader, waarbinnen alle planning & control instrumenten ontwikkeld moeten worden.

Ook de kwaliteit van een afdeling financieel beleid is belangrijk. Een budgethouder moet kunnen steunen op de financieel consulent. De financieel consulent moet de budgethouder ten allen tijde behulpzaam zijn. Hierbij hoort ook pro-actief handelen.


 
  Alle rechten gereserveerd 2024 - Solto Financial Services - Malden Nederland